Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool. Lõimumine kõiges

Kolledži üliõpilased saavad teaduspõhise akadeemilise hariduse, laiapõhjalised jainterdistsiplinaarsed teadmised. Juhtimise efektiivsuse tegurid Siin mängivad rolli kaks tegurite rühma: sisemine ja väline. Kavandati spetsialistide vahetust erialase koolituse rakendamiseks. Sotsiaalse kaasamise edendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuses sotsiaalsesse kaasamisse keskendutakse peamiselt riigipõhistes soovitustes osutatud probleemidele, näiteks ebasoodsas olukorras olijate toetamisele, tervishoiusüsteemidele ja pikaajalise hoolduse teenustele. Praegu on majanduskorra tegurid intensiivistunud ja muutuvad üha olulisemaks.

Eesti Mälu Instituut kutsub vastupanuvõitlusTel e päeval, Kell Metsavennalaule esitab ansambel Põldsepp ja Pojad. Kurig puutus lähedalt kokku Põrgupõhja metsavendade grupiga, mille liikmete seas oli nii tema sugulane kui häid sõpru. Ürituse orienteeruv lõpp on kell Kogunemine Patarei Linnahalli-poolses hoovis täpsem juhis.

Palume osalemisest teatada hiljemalt Kõik osalejad saavad kingituseks ajakirja Imeline Ajalugu metsavendluse erinumbri. Osalejatel on võimalus külastada tasuta Patarei vangla näituseala "Kommunism on vangla". Info: info mnemosyne. Lähem teave ja bussiga Keilasse sõiduks registreerimine tel. Valitsusliikmete teekond Puise randa kulges läbi Keila kihelkonna.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Vastupanu võõrvõimule jätkus veel pool sajandit. Neljapäeval, Dokumentaalfilmid: "Piltide vaatamise aeg" ja "See habras elu". Järgneb raamatu "See habras elu" esitlus.

Osalemisest teatage e-posti aadressil vahur eki. Esinemissoovide tähtpäev on NK töötajad on positiivse eluhoiakuga, arendavad organisatsiooni,õppekavasid ja õppemeetodeid. Nad loovad uusi väärtusi ja seisavad hea teadussaavutusterakendamisel, mis kasvatavad Tartu Ülikooli ja NK konkurentsivõimet ja usaldusväärsust. Mitmekultuurilises õpikeskkonnas luuakse lahendeid eesti ühiskonna sidustamiseks ja riigijätkusuutlikuks toimimiseks.

VISIOON Narva kolledž on Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga akadeemilise kõrghariduse keskus,mitmekeelne ja laialdaste õppe- ja kultuurialaste välisprogrammidega kõrgkool Ida-Virus, misteenib ühiskonda ja arendab akadeemilise vaimsuse traditsioone, loob dialoogimitmekultuurilises keskkonnas ning seisab hea ühiskonnale oluliste demokraatlike väärtusteeest. NK iseloomustavateks keskseteks tunnusjoonteks on:- tuumikkompetents mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse alal, tunnustatud õpetajakoolitajaja õpetajakoolituse eestvedaja ning uute lahenduste pakkuja;- tugev koolitaja ja koostööpartner kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele;- noorsootegevuse suunaja Narvas ja atraktiivne noorsootöötajate koolitaja;- motiveeritud personal ja üliõpilaskond, akadeemilist vaimsust ja õpitulemusterakendatavust väärtustav õppe- ja teadustöö;- eesti keele ja kultuuri propageerija Ida-Virumaal, Euroopa Liidu ja Venemaa haridus- jakultuurisuhete tunnustatud vahendaja;- loominguline mitmekeelne õpi- ja kultuurikeskkond Narva südalinnas.

Aastaks on tulevikupilt saavutatud, kui:NK on juhtiv mitmekeelne õpetajakoolitaja Eestis, mis pakub kvaliteetset tasemeõpetrahvusvaheliselt akrediteeritud õppekavade alusel.

NK omab tugevat praktikasüsteemi.

Me saime KOERA / Meie moodi teraapia

Õppetöö arendamisse on kaasatud Euroopa Sotsiaalfondi programmid Primus, EduKo, BeSt ja kasvanud on kolledži osalus rahvusvahelistes haridus- ja teadustöö koostööprogrammides. Kolledž on üks osa Tartu Ülikooli õpetajakoolitusest ja osaleb aktiivselt selle arendamises.

Teaduse ja hariduse tänapäevased probleemid Mis stimuleerib hariduse rahvusvahelistumise protsessi. Teaduse ja hariduse tänapäevased probleemid Maailm areneb kiiresti ja iga konkreetse riigi raames ei suuda see enam rahuldada oma kasvavaid vajadusi. Elu eeldab kogemuste, jõu ja võime ühendada uusi silmaringi. Seda nähtust täheldatakse ka tänapäevases hariduses.

NK on piirkonna eesti keele ja eesti keeles ainet õpetavate õpetajate nõustamiskeskus. Kolledžil on märkimisväärne roll eestikeelsete aineõpetajate ümberõppel.

  1. Stock Options Ettevotjate tood
  2. Kaubandusvoimalused Filipiinid
  3. New Yorgi ISCP kunstnikuresidentuuri rahvusvahelise žürii liikmed Anna Goetz Kari Conte Karin Laansoo Anna Goetz Anna Goetz on Mehhikos elav kuraator ja kriitik, kelle peamine uurimishuvi seondub valitsevatele ühiskondlikele hierarhiatele, narratiividele ja struktuuridele väljakutseid esitavate kunstistrateegiatega.

Kolledžil on juhtivroll mitmekeelse õpetajakoolituse edendamisel Eestis, olla vastava ala kompetentsikeskus jaõpetajate täienduskoolituse eestvedaja Ida-Virumaal ja Tallinnas. Laiendatud ontäienduskoolituse valdkondi, arvestades tõsiasja, et vene õppekeelega kool vajab venekeelsettäienduskoolitust: meie venekeelsete koolide õppetöö tase on objektiivselt nõrgem kuieestikeelsete koolide oma, viimast kinnitavad mitmed uuringud ja analüüsid.

NK on laiendanud e-õppe ja info-kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist õppetöös. Keskendutakse õppetöö kvaliteedile ja õppevormide mitmekesistamisele aineõpetajatesuvekoolid, rahvusvahelised keelepraktika kursused. Rakenduskõrghariduse õppekavad onühendatud ühe interdistsiplinaarse ja atraktiivse ühisnimetaja alla.

NK on eestikeelse sotsiaaljahumanitaarhariduse liider Ida-Virumaal, kellel on laialdased koostöösidemed avaliku jaärisektoriga Eestis. Ühiseks uurimisteemaks onmitmekultuuriline haridus ning mitmekultuurilisus teistes ühiskonnaelu valdkondades.

Jätkubkolledži kahe regulaarse teaduspublikatsioonide sarja Acta ja Studia väljaandmine senisestkõrgemal teadustasemel. Kolledži rahvusvahelistumisel on oluline multikultuurse haridusekoostöövõrgustiku edasiarendamine ning kõigi erialade ja nendel töötavate õppejõududerahvusvaheliste kontaktide edendamine. Kolledži teine oluline tegevussuund on kujuneda Virumaa piirkondlikuks tunnustatudpädevuskeskuseks, mille suunalist arengut kinnitab avalik-õiguslike rektorite koostöölepe. Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool kontseptsiooni ja tegevuse väljaarendamisel tuleb arvestada nii kohalikke vajadusikui ka ülikooli ja kolledži sihte ning võimalusi.

Piirkondliku pädevuskeskuseväljaarendamisel saab kolledžist Tartu Ülikooli ja piirkonda ühendav lüli. Era- avaliku jaakadeemilise sektori koostöö edendamisse on kaasatud Narva Kutseõppekeskus. Kolledžil onkompetentsi kujuneda koolitus- ja nõustamiskeskuseks mitmekultuurilises keskkonnas kohalikud omavalitsused, väikeettevõtted, kolmas sektor.

  • Eesti Kultuuriloolise Arhiivi vanemteadur Leena Kurvet-Käosaare sõnul on kirjavahetused pikka aega olnud kõige tavalisem elulookirjutuse praktika, mis pakub väärtuslikku ainest nii igapäevase elu kui ka mingi ajastu kultuuriprotsesside uurimisel.
  • Binary Opcion Minimaalne kaubandus $ 1
  • Mis stimuleerib hariduse rahvusvahelistumise protsessi. Teaduse ja hariduse tänapäevased probleemid
  • Valikud Kaubandusmaksud Kanadas
  • Kolledži arengukava - TÜ Narva kolledž - Tartu Ülikool

Oluline rõhk on täiendus- jaümberõppel, mille õpetajakoolituse suunal on kolledžil märkimisväärne kogemus jakoostöösidemed. Sidususe arendamiseks kohaliku kogukonnaga on taaselustatud kolledži hoolekogu töö,kaasatud on nii riigistruktuurid kui kohalikud omavalitsused, ülikoolid, ettevõtjad ja teisedorganisatsioonid.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Aktiivne on koostöö kolledži lõpetajatega. Kolledži uue hoone ehitamiseks Narva Raekoja platsile ajaloolise börsihoone asukohale onVabariigi Valitsus eraldanud Euroopa Liidu ja kohalikke vahendeid kokku miljonitkrooni.

Tegemist on NK infrastruktuuri funktsionaalse ja kompaktse lahendusega, mis onühtlasi ka oluline samm Narva linnaruumi arendamisel - Narva uue identiteedi kujunemisel.

Kolledž teeb koostööd Rahvastikuministri büroo jaIntegratsiooni Sihtasutusega. Vastav tegevus on koondatud kolledži juures tegutsevasse EestiKodusse Narvas. Senisest tegevusest on oluline keskenduda eesti keele kui riigikeele eksamiteja kodakondsuseksamite nõustamise ja läbiviimise funktsioonile, jätkata Eesti kultuuri jariigiga seotud tähtpäevade tähistamist.

Eesti Kodu tegevust tuleb samades Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool, kaasates uusi sihtrühmi, sh üliõpilasi. Ülalpool on nimetatud eestikeelse aineõppenõustamist ja selle arendamist, mis kuulub Eesti Kodu tegevusvaldkondade hulka.

Narva kolledž peab edasi arendama edukalt alustanud lasteülikooli ning arendama teisiteadust populariseerivaid ettevõtmisi. Senisest enam peab kolledž keskenduma erinevasvanuses ja tasemel õppijate karjäärinõustamisele, ka õpetajate ja lastevanemate nõustamisele.

Kolledžis on vene keele kui võõrkeele rahvusvaheline testimiskeskus ning toimivsuveülikoolide süsteem samas valdkonnas, kaasatud on ka välisüliõpilased. Vene keele kuivõõrkeele õpetamisele erinevatele sihtrühmadele tuleb tähelepanu pöörata senisest enam. Põhikohaga ning täiskoormusega töötabvaid 19 õppejõudu, kolledži administratsioonis on täitmata mitmed olulised funktsioonid. Oluline on meeskond ja mitmekeelne organisatsioonikultuur. Hädavajalik on täiendavateõppejõudude kaasamine kasvatusteaduste ja eesti keele valdkonnas.

Samuti on vajalik tõstakolledži turunduse ja projektijuhtimise kompetentsi.

Investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine Sissejuhatus Ajavahemikuks — ettenähtud miljardi euro suuruse eelarvega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 1 kujutavad endast Euroopa Liidu EL investeerimispoliitika põhivahendit. Liikmesriigid on võtnud näiteks järgmised kohustused 3. See kehtib eelkõige vähem arenenud liikmesriikide puhul, kellele avaneb võimalus järele jõuda rohkem arenenutele. Parem juurdepääs kvaliteetsele lairibaühendusele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT teenustele ning parem veevarustus kümnetele miljonitele eurooplastele on vaid mõned näited sellest, mida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidelt oodatakse.

Kolledži elu edasisel kujundamisel onoluline järjekindlalt kaasata üliõpilasi. Kolledžil on oluline tagada üliõpilaste arv. Üliõpilaste arvu paratamatu vähenemisega Eestisja sellega kaasneva kehtiva riikliku rahastamismudeli ebastabiilsusest tulenevalt on olulineteha jõupingutusi rahastamisvõimaluste avardamiseks ja uute üliõpilaste vastuvõtuks.

Kolledžon ka ise aktiivne Euroopa Sotsiaalfondi kompetentsikeskuste programm,rakenduskõrghariduse arendusprogramm, õpetajakoolituse ja õppejõudude programmid,keeleõppe programm, täiskasvanuhariduse programm, noorsootöö programm ning teistevõimalike vahendite kaasamisel. Lähiaastate tähtsaks eduteguriks on kolledži uue hoonerajamise rahastamine ja ka vahendid hoone sisustamiseks. Aastaks on eesmärgidsaavutatud, kui on märgatavalt arendatud järgmisi tegevussuundi: 1 õppetöörahvusvahelistumine võimalused: tudengivahetus, rahvusvaheline akadeemiline personal,võõrkeelsed õppekavad, rahvusvahelised ühisprogrammid, õppekavade rahvusvahelistumine ;ja 2 rahvusvahelistumise tugisüsteem võimalused: toetav rahvusvaheline õpikeskkond,rahvusvaheliste üliõpilaste ja akadeemilise personali integreerimine, turundus ja teavitus.

Kolledži edasine edu tugineb tihedal koostööl nii selle mitmekultuurilises kollektiivis kuikohalikul tasandil omavalitsused, maavalitsus, ettevõtted, kohalikud riigiasutused,kutseõppekeskusloomulikult ülikooli ning riigi tasandil, arvestades eriti kolledži asukohtaEesti venekeelses piirkonnas ning Euroopa Liidu piiril. Edasiseks arenguks vajab kolledžtihedat dialoogi emaülikooliga, et koos leida parimaid lahendeid Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool teenimiseks.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Kolledži turundustegevus tuleb viia tänapäevasele tasemele, haarates erinevaid sihtrühmi jakasutada nende suhtes põhjendatud lähenemisviise. Võttes aluseks kolledži missiooni, visiooni ja põhiväärtused, arengukavas toodudstrateegilised põhisuunad ja teised riiklikud strateegilised dokumendid püstitatakse järgmisedeesmärgid läbimurdeks:- õppijate arvukus ja kvaliteetne õpikeskkond ning õppeprotsess;- ühiskonna vajadustest lähtuvad õppimisvõimalused ja rahvusvaheline koostöö;- õppiv organisatsioon;- jätkusuutlik rahastamine.

Nimetatud eesmärkide tarvis kehtestatakse järgmised mõõdikud ja sihtnäitajad aastaks Mõõdikud Õppijate arv päevane õpe, avatudülikool, täienduskoolitus: kuni 40Stats. Arendada välja kaasaegne õppekeskkond — ehitada uus kolledži õppehoone koossöökla, saal-konverentsikeskuse ja raamatukoguga.

Ta oli Susanne Gaensi kõrval Enne MMK-sse siirdumist töötas Anna Käitumisjuhendis 7 sõnastas komisjon hästitoimiva partnerluse loomise miinimumnõuded: tuleks tagada asjaomaste sidusrühmade kaasamine protsessi ja nende arvamuse ärakuulamine avalike konsultatsioonide kaudu. Komisjon pööras erilist tähelepanu sellele, kuidas liikmesriigid kaasavad partnereid partnerluslepingute ja programmide puhul.

Tagasiside on olnud üldiselt positiivne ja komisjoniga jagatud kitsaskohad on riigiasutustele teatavaks tehtud. Lisaks rakendab iga liikmesriik partnerluse põhimõtet erinevalt, sõltuvalt liikmesriigi haldusstruktuurist ja kultuurist. Partnerluskultuuri tugevdamine on pikaajaline protsess ning tulemusi näeb alles keskpikas ja pikas perspektiivis. Rohkem tähelepanu kohalikule tasandile ja investeeringud kuhjuvate piirkondlike probleemide lahendamiseks Selleks et võimaldada suuremat paindlikkust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite eraldamisel vastavalt kõnealuse territooriumi vajadustele, kehtestati uued ja paremad tulemuste saavutamise mehhanismid.

Suurema osa rahaliste vahenditega toetatakse linnapiirkondade üleminekut vähese CO2-heitega majandusele energiatõhususse ning taastuvenergiasse, säästvasse linnalise liikuvusse ning linnakeskkonna parandamisse tehtavate investeeringute abil.

Rahastamine Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool ka linnapiirkondade füüsilise ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme.

Programmiperioodi jooksul toetatakse mitmest fondist rahastatavat kogukonna juhitud kohalikku arengut rohkem kui 12 miljardi euroga. Maaelu arengu puhul jõutakse rohkem kui 2 kohaliku strateegiaga pooleni ELi maaelanikkonnast ning EMKFist toetatakse umbes ranniku- ja sisemaakogukonna strateegiat. Perioodiks — integreeriti kõik makropiirkondlikud strateegiad Läänemere, Doonau, Aadria ja Joonia mere, Alpide 8 ning Atlandi merepiirkonna strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmidesse.

Lisaks keskendutakse territoriaalse koostöö rahastamisel nüüd rohkem ühistele probleemidele. Riiklik kaasrahastamine on eeldatavalt vähemalt miljardit eurot. Nii ulatub koguinvesteering miljardi euroni. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid tegutsevad kogu ELis ühises õigus- ja strateegilises raamistikus. Igal liikmesriigil on sõlmitud partnerlusleping, mis ühendab kuni viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi vahendid.

Allpool on esitatud ülevaade Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamisega oodatavatest saavutustest riikliku temaatilise ja piirkondliku programmi ning 79 Interregi koostööprogrammi raames.

II lisas keskendutakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele liikmesriikides ning I lisas Interregi programmidele.

IV lisas antakse ülevaade pärast Kõnealuste investeeringutega reaalmajandusse tugevdatakse eeldatavalt ettevõtete ja kõrgharidusasutuste teadusuuringute alast suutlikkust, rajatakse inkubaatoreid ja tehnoloogiakeskusi, võimaldatakse juurdepääsu riskikapitalile ja laenudele, luuakse klasterpartnerlusi, aktiveeritakse innovatsiooni ökosüsteeme, osutatakse kõrgetasemelisi teenuseid, stimuleeritakse koostööd Euroopa väärtusahelates, et tugevdada siseturgu ja tööstusbaasi ning kutsuda esile Euroopa maaelu taassünd.

Teadusuuringute ja innovatsiooni tugevdamine — kohapõhise majanduse ümberkujundamise peamine prioriteet Aruka spetsialiseerumise strateegiad RIS3 kujutavad endast teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringute nurgakivi. Strateegiatega luuakse poliitikaraamistik tugevale teadusuuringute ja innovatsioonitoele, mis põhineb tõenditel ja sidusrühmade kaasamisel ning lähtub piirkondlikest Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool ja ühisest metoodikast.

Kõnealune eeltingimus on muutnud innovatsioonipoliitika rakendamise paradigmat ja uuendanud piirkondliku planeerimise kultuuri, tuginedes sidusrühmade aktiivsele osalemisele. Teadusuuringutesse ja innovatsiooni kavatsevad investeerida kõik liikmesriigid ja piirkonnad. Eriliselt keskendutakse meetmetele, mis toetavad VKEdega seotud innovatsiooni, näiteks idufirmade toetamine, osakute süsteemid, protsessi- disaini- ja teenuste innovatsioon, ülikoolide ja ettevõtete koostöö, klastrid ja võrgustikud.

Märkimisväärset toetust kavandatakse ka järgmisele: avaliku ja erasektori teadusuuringute ja innovatsiooni taristu ja seadmed, tugiteenused, tehnosiire ja sellise innovatsiooni arendus, mis tegeleb ühiskondlike probleemidega nagu energeetika, keskkond ja vananev ühiskond. Järgmisena esitatakse mõned oodatavate tulemustega seonduvad peamised arvandmed. Nendest 71 tegutseb teadusasutuste juures. Koolitust pakutakse 3,9 miljonile põllumajandustootjale ja muule maapiirkondade VKEle ning 1,4 miljonile toetusesaajale pakutakse nõustamisteenuseid.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Mis stimuleerib hariduse rahvusvahelistumise protsessi. Teaduse ja hariduse tänapäevased probleemid

Digitaalse ühtse turu toetamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehakse investeeringuid digitaalse ühtse turu eesmärkide saavutamiseks. Parem lairibaühendus annab tarbijatele ja ettevõtetele eelkõige maapiirkondades parema juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele. E-valitsuse ja koostalitlusvõime parandamine suurendab kulutõhusust ja osutatavate teenuste kvaliteeti. Tunnustatakse ELi riikides välja antud või Euroopa rahvusvaheliste ekspertide kinnitatud keskhariduse diplomeid.

Piiratud sisseastumisega ülikoolidesse ja mõnes keskkoolis vastuvõtmiseks on vajalik intervjuu või spetsiaalne eksam. Välismaalaste sisseastumiseks suurtesse koolidesse on vajalik ülikooli esimese tsükli diplom. Aasia juhtivad riigid osalevad üha enam kõrghariduse rahvusvahelistumisel. Niisiis, Jaapanis kasvas välistudengite arv aastatel — seitsmekordselt: 7-lt 53 tuhandeni.

Nendest viiendikku toetavad riigi valitsus ja teiste riikide valitsused. IN xXI alguses sajandil on kavas viia välistudengite arv tuhandeni. Üliõpilaste liikuvuse ergutamiseks luuakse ülikoolide juurde välismaalastele Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool jaapani keele keskusi, luuakse lühiajalisi võõrkeelsete õppeprogramme, vähendatakse välistudengite majutustasusid ja ehitatakse spetsiaalseid maju välismaalt pärit üliõpilaste vastuvõtmiseks.

IVO on omamoodi Jaapani geopoliitiliste huvide peegel. Enamik välistudengitest on pärit Hiinast ja Lõuna-Koreast. Järgmised rühmad on üliõpilased USA-st, Euroopast, teistest piirkondadest ja riikidest.

IVO on kultuurilise mõjutamise ja rahvuslike vaimsete väärtuste populariseerimise vahend.

Valdav osa välistudengitest õpib Jaapani keelt, kunsti ja kultuuri. Hiinas on üliõpilaste reisimine väljaspool riiki õppimiseks osa avatuspoliitikast. Ajal — Valdav osa neist lahkus omal kulul. Hiina üliõpilaste välismaal õppivad erialad hõlmavad peaaegu kogu kaasaegsete teadusharude spektrit.

Hiina osutab haridusteenuseid ka välismaalastele. Hiina jaoks on uus nähtus kõrgkoolid koos välispartneritega. Ühistes kõrgkoolides esitletakse ennekõike tööstuse, kaubanduse, juhtimise ja võõrkeelte valdkonnas nõutavaid erialasid. Rahvusvahelistumine võimaldab kõrghariduse tulevikku ette näha.

Arengukava koostamine toimus Vastavalt Narvakolledži põhimäärusele kinnitab arengukava Tartu Ülikooli nõukogu. Kolledžis on viis lektoraati: ühiskonnateaduste lektoraat, psühholoogia ja pedagoogikalektoraat, eesti keele ja kirjanduse lektoraat, vene keele ja kirjanduse lektoraat, võõrkeeltelektoraat.

See hõlbustab kõrgharidussüsteemide muutuste prognoosimist, nende juhtimise, rahastamispõhimõtete jms kohandamist. Rahvusvahelistumine on hariduse globaalse vastastikuse sõltuvuse suurenemise nähtav tunnus. Kõrgharidus on sellise vastastikuse sõltuvuse kujunemise üks peamisi vahendeid.

Väljavaated on valitsuslike, valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide jõupingutuste kooskõlastamine, kõrgkoolide otsese osalemise laiendamine rahvusvahelistes programmides, üksikute ülikoolide kahe- ja mitmepoolsete projektide Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool. Rahvusvahelistumine avardab abiturientide silmaringi. Uksed avanevad neile paljudes rahvusvahelise tööturu sektorites. Kõrghariduse rahvusvahelistumise protsess on keeruline ja vastuoluline.

Majanduslike, kultuuriliste ja haridusalaste eesmärkide vahel pole õiget tasakaalu. On vaja tugevdada haridusprogrammide rahvusvahelist komponenti. Välistudengite sissevool ülikoolidesse tekitab kultuuridevahelise dialoogi loomise probleemi. Üha enam on vaja uusimaid kommunikatsioonitehnoloogiaid, mis erinevalt traditsioonilistest rahvusvahelistest kontaktidest ei oma selgelt piiratud piire ja laiendavad dramaatiliselt koostöövõimalusi.

Kõrghariduse diplomite konverteeritavuse probleem on terav. Viimastel aastakümnetel on globaliseerumisprotsesside arengut juhtivaks trendiks saanud kõrghariduse rahvusvahelistumine. See hõlmas lisaks üksikutele ülikoolidele või organisatsioonidele ka terveid osariike. See pole üllatav, sest haridussüsteemi rahvusvahelistumine võib tuua märkimisväärset kasu. Ja mitte ainult välistudengite sissevoolu näol. See protsess annab tõsise tõuke nii kogu riigi kõrgharidussüsteemi kui ka konkurentsivõimelise sooviga üksiku kõrgkooli arengule.

Hariduse rahvusvahelistumise kontseptsioon See tekkis suhteliselt hiljuti - eelmise sajandi lõpus, kuid muutus üsna kiiresti selles piirkonnas toimuva peamiseks tunnuseks.

See põhines mitmesugustel rahvusvahelise haridusalase koostöö ideedel, millest enamikku on juba rakendatud mitmesuguste programmidena. Võime öelda, et hariduse rahvusvahelistumine on protsess, mille sisuks on rahvusvahelise komponendi aktiivne juurutamine ülikooli kõikidesse funktsionaalsetesse valdkondadesse. See tähendab, et see ei mõjuta mitte ainult haridustegevust, vaid ka teadusuuringuid ja isegi haldustegevust.

Rahvusvahelistumist käsitlevate artiklite autorid rõhutavad selle seost haridusprotsessi kõigi funktsioonidega ja märgivad selle mõju keerukat olemust. Koostöö vormid Tuleb märkida, et hariduse rahvusvahelistumine on protsess, mis hõlmab erinevaid rahvusvahelise suhtluse formaate: liikuvus hariduslikel eesmärkidel: see hõlmab lisaks üliõpilastele ja õppejõududele ka ülikooli administratsiooni esindajaid; mitmesuguste koolitusvahenditel põhinevate institutsiooniliste ja programmiliste liikuvuste juurutamine; rahvusvahelistel standarditel põhinevate ajakohastatud haridusstandardite koostamine ja nende lisamine ülikoolide õppekavadesse; pikaajalise partnerluse mitmesuguste vormide loomine hariduse institutsionaalses sfääris.

Kõiki seda tüüpi rahvusvahelist koostööd arvestades tuleks pöörata tähelepanu asjaolule, et hariduse rahvusvahelistumine on protsess, mis hõlmab mitte ainult väliseid vorme välismaal Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool vormis. See on ka keeruline sisemine ümberkujundamine. See hõlmab kõiki kõrgkoole ja suunab neid rahvusvahelise suhtluse poole. Rakendusstrateegiad Tänapäeval on maailmapraktika välja töötanud erinevaid strateegiaid, mis arenevad sellise trendi alusel nagu haridusprotsessi rahvusvahelistumine.

Sõltuvalt rakendamise motiividest saab need jagada nelja rühma. Kooskõlastatud lähenemisviisi strateegia - põhineb pikaajalisel rahvusvahelisel koostööl. Seda rakendatakse nii õpilaste kui ka õpetajate suurema liikuvuse, vahetusprogrammide, partnerluslepingute kaudu. Selle strateegia alus ei ole konkurents, vaid koostöö. Strateegia, mis toetab juhtivate rahvusvaheliste spetsialistide ja andekate üliõpilaste rännet. Vastuvõttev riik loob oma konkurentsivõime parandamiseks neile mitmeid tingimusi: akadeemilised stipendiumid, lihtsustatud viisarežiim ja immigratsioonieeskirjad.

Kasumlik strateegia.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

See põhineb ka kvalifitseeritud spetsialistide kaasamisel ainsa erinevusega, et hüvitisi pole ja haridust pakutakse tasulisel alusel. Välistudengite sissevool võimaldab ülikoolidel korraldada ettevõtlustegevust. Volitatud strateegia. Kavandatud hariduse soodustamiseks välismaal või selliseid teenuseid pakkuvates kodumaistes ülikoolides. Rakendamise hoovad on siin tegevused, mille eesmärk on toetada nii üliõpilaste kui ka teadlaste, õpetajate ja Rahvusvahelistumise kontrolli tasemed Tänapäeval on ilmne, et isegi globaalsed protsessid vajavad reguleerimist ja see hõlmab lisaks konkreetsetele ettevõtetele või organisatsioonidele ka riiki ennast.

Eelnev kehtib täielikult nende nähtuste kohta, mida kajastab tänapäevane hariduse rahvusvahelistumise suundumus. Siin on kolm peamist juhtimistasandit: riik; piirkondlik; ülikool. Igal neist on oma strateegia ja juhtimisvahendid. Selle protsessi arendamise strateegia kujundamisel peab riik arvestama mitte ainult valitseva väliskogemuse suundumusi, vaid ka oma kultuurikeskkonna eripära, kõrgkoolide potentsiaali ja nende materiaalset baasi.

Sellel tasandil luuakse tööriistad ja normid, mis võimaldavad ülikoolidel tõhusalt areneda rahvusvahelistumise suunas. Rahvusvahelistumise instrumente hariduses saab kõige selgemini kajastada haridusasutuse tasandil. Juhtimisvahendid Neid saab arendada kompleksis või rakendada eraldi erinevatel. Kutse rahvusvaheliste ekspertide koostööle.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Nende tegevuse suund võib olla erinev: eksperdina haridusprogrammides või osalemine asutuse arengustrateegia väljatöötamisel. Sellise elemendi nagu rahvusvaheline pädevus arendamine. See tööriist kehtib mitte ainult õppejõudude, Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool ka kõigi kohta, kes ühel või teisel viisil haridusprotsessi kaasatakse. Institutsionaalsete partnerluste loomine juhtivate välismaiste hariduskeskustega.

Kaasamine ühingutesse või võrgustikesse haridusasutuse reklaamimiseks rahvusvahelisel haridusturul. Ülikooli osalemine rahvusvahelises edetabelis. Erinevate haridusprojektide väljatöötamine koos teiste riigi ja välismaiste haridusasutustega.

Uurimisprogrammide väljatöötamine ja rakendamine koos välispartneritega. Rahvusvaheline akrediteerimine. Hariduse kvaliteedi tõendamine vastavalt maailma standarditele.

Esitatud loetelu võib jätkata, kuna hariduse rahvusvahelistumine on arenguprotsess, mis avab pidevalt uusi ja erinevaid koostöövorme. Juhtimise efektiivsuse tegurid Siin mängivad rolli kaks tegurite rühma: sisemine ja väline.

Esimene hõlmab kõrgkooli potentsiaali: materiaalset ja tehnilist varustust, õppejõudude arengutaset jne. Teine on rakendatud riigi tasandil. See hõlmab poliitilisi ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi.

Esimesel juhul mängib otsustavat rolli hariduse valdkonnas rakendatav poliitika. Täna omandab see selgema fookuse ja pakub uusi tõhusaid vahendeid rahvusvahelistumise rakendamiseks. Sotsiaalmajanduslike tingimuste arvestamine põhineb demograafilistel, geograafilistel ja majanduslikel andmetel, mida tuleb arvestada ka hariduse arendamise strateegia väljatöötamisel ja rakendamisel.

Sisemised arenguressursid Ülikooli tasandil määrab rahvusvahelistumise edu tema võimalused: kvaliteetsete profiiliprogrammide olemasolu, mis võimaldavad ülikoolil leida oma eriala ja pakkuda seal haridusteenuseid; koostöö väliskõrgkoolidega; Olulise koha võtab siin piisava arengustrateegia olemasolu ja soov seda järgida.

Kolledži arengukava - TÜ Narva kolledž - Tartu Ülikool

Roll maailmaprotsesside arengus Moodsad suundumused, mis peegeldavad kaasaegse maailma arengusuunda, kutsuvad pöörama tähelepanu selliste protsesside korrelatsioonile nagu globaliseerumine ja hariduse rahvusvahelistumine. Mõlemad on mingil viisil seotud. Särav ja vastuoluline trend, Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool iseloomustab tänapäevaseid muutusi, mõjutab globaliseerumine peaaegu kõiki inimelu sfääre, sealhulgas haridust. Iseenesest kasutavad seda mõistet mõned teadlased globaliseerumise iseloomustamiseks, mis on esindatud erinevate eluvaldkondade rahvusvahelistumise protsessina: majanduslik, tehnoloogiline, kultuuriline, kaubanduslik jne.

See võimaldab meil määratleda globaliseerumise kui õppesüsteemide ümberkujundamise algpõhja ja aluse. Seetõttu on hariduse rahvusvahelistumine ülemaailmsete protsesside arengu oluline komponent, mis hõlmab protsessis lisaks erinevatele haridusasutustele ka terveid osariike. Rahvusvahelisus kui arengutegur Just sellistest seisukohtadest tehakse ettepanek seda protsessi kaaluda, kuna sel viisil saab seda esitada tõhusa vahendina, mis stimuleerib selliste eesmärkide saavutamist: õpetamise taseme tõus; oskus valida ja kasutada parimaid rahvusvahelise kogemuse näiteid; ülikooli konkurentsieeliste arvu suurenemine nii siseturul kui ka välises - rahvusvahelises.

Need on haridusasutuse üldised arengusuunad, kes soovivad leida oma koha globaalses haridusprotsessis. Need tuleks konkretiseerida ja kajastada ülikooli arengu strateegilistes suundades, mis määratakse potentsiaali põhjal. Siin peate ka konkretiseerima oma idee kohast globaalses süsteemis, et teha kindlaks, mis see saab olema: maailmatasemel, valdkondlik või, võib-olla, piirkondlik. Kõrghariduse rahvusvahelistumine Peamised suundumused. Kõrghariduse rahvusvahelistumine on läbinud mitmeid olulisi etappe.

Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool

Pärast Teist maailmasõda ja IVO, mille põhirõhk oli Euroopa Liit, radikaalne intensiivistamine algas Samal ajal omandas Venemaa kõrghariduse rahvusvahelistumine uued piirjooned. IVO kontseptsiooni kujundamine algas Lääne-Euroopas IMO on osa reformistrateegiast, mis pakub otsest ja pikaajalist majanduslikku tulu. IVO valdkonnas mitmekesistatakse prioriteetide loetelu ja geograafiat; tekivad riiklikud ja riikidevahelised struktuurid; õiguslik alus muutub; tagasiside liitub.

Lahendamata probleeme on palju: selle majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste ja hariduskomponentide vahel pole õiget tasakaalu; ühtse haridusturu idee pole veel kaugeltki realiseeritud; paljusid planeerimis- ja juhtimisküsimusi pole lahendatud; on vaja koolitusprogramme rahvusvahelisemaks muuta; diplomite "konverteeritavuse" probleem on pakiline; kultuuride dialoogi probleem on terav; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on vähearenenud jne.

IVO-ga on seotud olulised sotsiaalsed riskid. Esiteks on rahvusvahelistumine kõige kasulikum jõukatele üliõpilastele, kellel on vahendid välismaal õppimiseks. Teiseks on kõrghariduse suurenenud turustamisega seotud risk. Kõrghariduse rahvusvahelistumist nähakse üleilmastumise objektiivse tagajärjena ja peamise ressursina jõupingutustele kõrgharidussüsteemide riikliku isolatsiooni, sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamiseks.

IVO on võimas muutuste mootor kõrghariduse struktuuris, sisus, juhtimises ja Durhami rahvusvahelistumise strateegia ulikool. Rahvusvahelisus on nähtav tunnus ülemaailmse vastastikuse sõltuvuse tugevdamisel hariduse valdkonnas ja selliste vastastikuse sõltuvuse ühtlustamise vahendite kokkuklapitamisel. IVO võrdlevate uuringute objektina.

Nagu on kirjas Euroopa võrdleva pedagoogika seltsi Peamised võrdlusanalüüsi üksused on kõrghariduse riiklikud ja riikidevahelised struktuurid. Uuritakse ideid, põhimõtteid, prognoositakse prioriteete, Kõrgharidusinstituudi poliitikat maailmas, piirkondlikku ja riiklikku mõõdet.