Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Esimese andmemigratsiooniprojekti töö viivitamine oli tingitud kliendi poolsete sidusrühmadega suhtlemise valest planeerimisest. Auditiprotsessi tulemused on järgmised: Installitud tarkvara tehniliste omaduste kirjeldus; Litsentseerimata tarkvara kasutamisega seotud tuvastatud riskide loetelu; Installitud tarkvara litsentside ostukulude arvutamine; Litsentsimata tarkvara eemaldamise ja litsentsitud tarkvara installimise kulude arvutamine; Tarkvara edasise kasutamise otstarbekuse määramine; Tarkvara kasutamisega seotud tuvastatud riskide loetelu; tarkvara inventuur Mõned uuringud näitavad, et enamik ärijuhte paneb suuremat rõhku kasutatava tarkvara funktsionaalsusele ja palju vähem kasutatavate toodete õiguste järgimisele. Rakendustel on oma andmearhitektuur ja platvormispetsiifiline konfiguratsioon, mis võib uuest keskkonnast erineda, seega peate oma rakenduste üleviimisel looma järkjärgulise migreerimiskava. Andmete vastuvõtmiseks ja failide üleslaadimiseks rakendatud süsteemi eraldati 3 päeva ning 1 päev reserveeriti andmete üleslaadimise häirete riski vähendamiseks.

Üleminekutulemuste koordineerimine, rakendamisprojekti etapi hindamine ja lõpetamine. Andmemigratsiooni etapi tööpakettide määramine vastutavate projektimeeskonna liikmete jaoks toimub planeerimise etapis pärast tööplaani koostamist. Valitud projekti rollid on kooskõlas klastritega - vastutusalad, mis on määratletud MSF-i metoodikas.

Üleminekutulemuste koordineerimine, rakendamisprojekti etapi hindamine ja lõpetamine.

Eraldi tuleb märkida, et tootehalduse all peame migratsiooni kontekstis silmas migreeritud andmete kvaliteedi ja sihtsüsteemi tervise haldamist. Väljalaske haldamine migreerimisprotsessi mõttes - üleviimisprotsessi itereerimine, rändeandmete hankimine ja laadimine. MSF-i mudeli kohaselt eeldatakse järgmist vastutusvaldkondade jaotust rolliklastrite vahel: Süsteemianalüütik - programmi juhtimine, klientide Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle Arendusjuht - programmihaldus, tootehaldus, väljalaske haldamine; Arendaja Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle algoritmide või spetsiaalse tarkvara väljatöötamine andmete edastamiseks sihtsüsteemi, spetsialiseeritud tarkvara vajadusel ; Tester - testimine, väljalaske haldamine.

Selleks, et demonstreerida selgelt kaasatud inimressursside osalemist andmete migratsiooniprotsessi tegevustes, Tehnilise kauplemise susteem RACI maatriksi - antud töö 1. Tuleb Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle, et arendusjuhti tehnilist juhti nähakse andmemigratsiooni meeskonna juhina, seega vastutab ta kogu protsessi eest tervikuna. Kui aga andmete ränne viiakse läbi suuremahulise IS-i juurutusprojekti osana, kus määratakse kogu projekti juht, siis on rändeetapi tehniline juht täideviija ainult aja ja värbamisega seotud ülesannetes.

Sellisel juhul võtab personali, ressursside ja ajakava üle otsused projektijuhtkond vastu ühiselt. Andmete migreerimise nõudeid on võimalik kajastada erinevates disainiartefaktides, juhised selliste kujundusartiklite väljatöötamiseks esitatakse 3.

Andmete migratsiooni tehnika. Versioonitud andmebaasistruktuuri ränne: põhilised lähenemisviisid

Erinevad standardid võivad olla metoodilise alusena projekteerimistööde korraldamisel, et tuvastada ja arendada ärinõudeid andmete migreerimiseks. Selle uuringu raames on ärianalüüsi teoreetiline alus Karl Wiegersi lähenemine. Kõigepealt vaatame Wigersi soovitatud tööriistakomplekti rakendamist ärinõuete modelleerimiseks andmete migreerimise nõuete väljatöötamise kontekstis.

Mõtle allpool Wiegersi lähenemisviisi rakendamisele andmete migreerimise nõuete väljatöötamisel. Andmete migreerimise nõuded määratakse kindlaks paralleelselt rakendatavate süsteemi funktsionaalsete nõuete väljatöötamisega. Funktsionaalsete nõuete väljatöötamise käigus määratakse automatiseeritud äriprotsesside sisendandmekogumid, seega saab näidata ülemise taseme ärinõudeid migreeritud andmete koostisele. Wiegers soovitab domeeni loogilise struktuuri määratlemiseks kasutada ER-skeeme üksuse-suhte diagramm.

Domeeniandmete mudeli loomiseks kasutatakse Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle skeemi. Loogiline andmestruktuur kontseptuaalne andmemudel - KMD võimaldab kirjeldada süsteemi subjektpiirkonda andmeobjektide üksuste järgi. Andmemudeli kasutamine ER-skeemi kujul vastavalt Wiegersile võimaldab mudeli esitluse selguse ja suhtelise lihtsuse tõttu hõlbustada andmestruktuuri korraldamise nõuete kindlakstegemist kavandatud süsteemis.

Töötades ER-diagrammiga "sellisena nagu on", saavad peamised ärikasutajad määrata loetelu andmeobjektidest, mis tuleb lähtesüsteemist kavandatud sihtsüsteemi viia. Lisaks üksuse-suhte diagrammidele saab andmete migreerimise nõuete kindlakstegemiseks kasutada mõnda Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle modelleerimisvahendit, Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle ülemineku skeemi või oleku siirdamise skeemi.

Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Olekute üleminekudiagrammid annavad täpse, täieliku ja selge ülevaate piiratud olekumasinast. Oleku ülemineku skeem on osa modelleerimise ühtsest modelleerimiskeelest UML ja võimaldab teil visualiseerida andmeobjektide elutsükleid. Elutsükli igale järgmisele etapile ülemineku määravad kindlaks konkreetsed ärireeglid. Sellise mudeli väljatöötamisel kavandatud infosüsteemi funktsionaalsete nõuete väljatöötamise ajal on vaja Parim valuuta kaubanduse binaarne valikud viia sellise mudeli võrdlev analüüs operatsioonisüsteemi sarnase mudeliga.

IS-i täiendamisel saab muuta või välja jätta mõnda andmeobjekti olekut, muuta oleku muutmise reegleid.

Selliseid juhtumeid tuleks migreerimisnõuete väljatöötamisel arvesse võtta, et õigesti kindlaks teha, millises olekus andmete objektid vastuvõtvasse süsteemi üle kanda. Lisaks peavad andmete migreerimise nõuded arvestama loogiliste vastuoludega, mis võivad tekkida riigi üleminekureeglite kaasajastamise tõttu. Näiteks võib andmeobjekti üleminek järgmisesse olekusse sõltuda üksuse mõne atribuudi täitmisest või väärtusest.

Vastuvõtva süsteemi nõuete väljatöötamisel saab üksuste atribuutide koostist muuta nii, et see atribuut välistatakse.

Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Sel juhul ei ole migreeritud üksuse olekute muutmine võimalik. Vastavalt sellele ebaõnnestub vastuvõtja süsteemi funktsionaalsus. Selliste vigade vältimiseks tuleks tuvastada iga selline atribuudi koosseisu muutmise juhtum ning andmete migreerimise nõuded peaksid kajastama sellise olukorra käsitlemise loogilist kontrolli või reeglit.

Näide vastuvõetud süsteemi ühe üksuse väljatöötatud olekudiagrammist on toodud töö 3. Eespool arutasime ärianalüüsi tööriistade kasutamist andmete migreerimise kõrgetasemeliste nõuete väljaselgitamiseks.

Nüüd analüüsime üksikasjalikumalt ettevõtete vajaduste üksikasjaliku uurimise metoodilist alust: eelkõige migreeritud andmete profiili nõuete väljatöötamiseks. Nõuete üleviimise andmeprofiili koostamisel kliendiga suheldes peab analüütik hankima teavet järgmiste probleemide kohta: 1. Mis on andmete allikas: ettevõtte rakendus, süsteem või allikad väljaspool kliendiorganisatsiooni?

Kas migreeritud andmed sisestatakse mis tahes äriprotsessi tööks? Millised on sihtsüsteemi andmenõuded? Millised uue süsteemi protsessid neid andmeid kasutavad?

Andmete migratsiooni tehnika. Versioonitud andmebaasistruktuuri ränne: põhilised lähenemisviisid Andmete migratsioon Andmete migreerimine on mitmeastmeline protsess andmebaaside, tarkvara, finants- või muude äriandmete teisaldamiseks erinevate IT-süsteemide vahel.

Kas andmestruktuur võimaldab teil siht-IS-s nendega õigesti töötada kas on võimalik korrigeerida üleviidud andmete struktuuri ja sihtandmete mudelit? Kas andmestruktuuris on välju ja tüüpe, mida ei saa sihtstruktuuris täita ja vastupidi?

MySQL 8.0 Document Store: How to Mix NoSQL \u0026 SQL in MySQL 8.0 a database where developers and DBAs …

Milline on andmete kvaliteet? Kas praegune andmekvaliteedi tase vastab sihtsüsteemi toimimiseks Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle tasemele? Kas on kriitilisi tõrkeid näiteks puudulikud kohustuslikud väljad, andmetüüpide mittevastavus lähte- ja sihtsüsteemis.

Kas enne andmete üleviimise protsessi alustamist on vaja välja töötada protseduurid andmete kvaliteedi parandamiseks?

Kas migreeritud sisu metainfo võimaldab välja töötada migreerimisalgoritme? Kas metainfo põhjal on võimalik andmestruktuuri analüüsida või on vaja analüüsida sisu ise, mis on mõeldud migreerimiseks? Vigade tõsiduse hindamine andmete siirdamisel sihtsüsteemi.

Kas neid andmeid kasutatakse kasutajaliideses või piisab valideerimise teostamiseks andmebaasi Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle Kas valitud andmete ja ajalooliste andmete vahel on seos? Kas mõne valitud perioodi jooksul näiteks aasta või 5 aastat on äriprotsessis toimunud olulisi muudatusi, mis võivad viia andmemudeli valitud üksuse struktuuri või salvestusvormi muutumiseni?

Millised on valitud andmete käitlemise ärireeglid? Kes on andmete sisu, dokumendid, pildid omanik ja kes vastutab valitud andmete ohutuse ja kvaliteedi eest? Millised allikasüsteemi piirangud mõjutavad andmete struktuuri, säilitamise Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle ja tööd andmetega? Kas sihtsüsteemi andmetega töötamisel jäävad need piirangud püsima? Kas on vaja toetada veebiandmigratsiooni?

Kas migreeritud protsessis toimub migreeritud andmetes muudatusi? Kas on vaja korduvat andmete üles- ja allalaadimisprotsessi? Tuvastatud ärivajadused tuleks kajastada ja kirjeldada kui migratsiooninõuete paketti.

Ärivajaduste ja funktsionaalsete nõuete suhe on täidetud, kui funktsionaalsed nõuded Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle jälgitavad. Lisaks tööriistadele domeeni ja äriprotsesside modelleerimiseks pöörab Wigers ärinõuetega töötamisel olulist tähelepanu sellisele kontseptsioonile nagu nõuete jälgitavus. Nõuete jälgitavus tähendab ka seda, et on võimalik jälgida projekti kontseptsioonis või tehnilises kirjelduses fikseeritud kõrgetasemeliste nõuete seost funktsionaalsetes ja tehnilistes spetsifikatsioonides fikseeritud täpsemate nõuetega alamsüsteemidele ja moodulitele.

Andmete migreerimise nõuete kujundamisel tuleb arvestada ka nõuete jälgitavusega. Ülemineku vajadust ja strateegiat kajastavad tipptasemel nõuded on kirjas dokumendis IP rakendamise projekti või lähteülesande kohta. Ettevõtte vajadus Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle operatsioonisüsteemist prognoositud süsteemi migreerida tuleneb migreerimisnõuete paketist: migreeritud andmete koosseisust, migreerimismeetodist, konkreetsetest reeglitest ja üleviimise stsenaariumitest, mida on kirjeldatud IS-i rakendamise juhendis või migreerimisprotsessi tehnilises spetsifikatsioonis.

Nõuete jälgitavuse maatriks võib olla tööriist nõuete jälgitavuse jälgimiseks vastavalt Wiegersile. Jälgitavuse maatriksi abil saate visualiseerida arendatava tarkvara nõuete vahelist seost. Töö 2. Ülaltoodud maatriksilõik esitab erinevat tüüpi kasutajate vajadusi: · Migratsioonimeetodi mittefunktsionaalne nõue; · Nõuded otse andmete migreerimise utiliidi funktsioonidele; · Ärinõue kavandatud süsteemi funktsionaalsusele seoses migreerimisutiliidi funktsionaalsete nõuetega.

Näite esimesel real puudub testjuhtum, kuna selle kasutaja vajaduse taga on andmete migreerimise töökava, mitte konkreetne üksus migreerimisutiliidis. Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Wiegers lubab selliseid erandeid nõuete jälgitavuse maatriksite koostamisel. Üleminekufaasi töö kavandamisel sisestatakse kõrged nõuded. Projekti kommunikatsiooniplaani koostamisel peaksid süsteemianalüütik ja tehniline juht uuringu läbiviimiseks valima lisaks tehnilistele spetsialistidele ka ärikasutajad, nii lähte- kui ka sihtsüsteemi.

Muud jälgimismaatriksis loetletud kohandatud ja funktsionaalsed nõuded on üldised näited konkreetse rändeprojekti raames välja töötatud ärinõuetest. Selle projekti kirjeldus ja üksikasjalik analüüs andmete migratsiooniga seotud projekti kohta tehakse 2. Selline metoodika peaks koosnema Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle omavahel seotud toiminguid, mille rakendamine võimaldab teil andmete migreerimise tulemusi planeerida, läbi viia ja testida. Kõik metoodika osad peaksid sisaldama eraldi rändeetapi toimingute järjestuse kirjeldust, nimelt: planeerimine, nõuete väljatöötamine, migreerimine mahalaadimine ja laadiminetulemuste testimine.

Seega peaks töös välja pakutud metoodika sisaldama soovitusi andmete migratsiooni elutsükli diagrammil joonis 1 esitatud etappide ülesannete täitmiseks. Metoodika esimene osa peaks kirjeldama ja kirjeldama, kuidas töötada välja andmete migratsiooni üldnõuded. Eelkõige peaks metoodika selles osas kirjeldama, kuidas käsitleda andmete migreerumise etapi võimalikke riske. Selles metoodika osas kirjeldatakse ka seda, kuidas peamiste kasutajatega suhelda, et tuvastada migreerimisstrateegia ja muud kõrgetasemelised ärinõuded.

Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Projektikogemuse analüüsi põhjal selgitatakse välja protsessi kõige rohkem "kitsaskohti", millele metoodika pakub lahendusi. Metoodika järgmine osa peaks hõlmama andmete migratsiooninõuete uuringu- ja arendusetappi. See metoodika osa peaks sisaldama juhiseid küsitlustoimingute läbiviimiseks koosolekud, muud tüüpi suhtleminesamuti etapi tulemuste dokumenteerimiseks - dokumentatsioonimallid ja täitmise näited. Migratsioonimetoodika viimane osa peaks sisaldama soovitusi migreerumise ja testimise kohta migreerumise etapis.

Testimine migreerimisetapis jaguneb nii migreerimistarkvara testimiseks kui ka vastuvõtva süsteemi töö testimiseks pärast migreeritud andmete paigutamist sellesse. See metoodika osa peaks sisaldama kirjeldust selle kohta, kuidas migreerumisprotsessi juhtida, tuvastada võimalikud defektid ja nende põhjused. Projektikogemuste analüüs andmete rändes 2.

Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle

Projektikogemuse analüüsi osana antakse projekti lühikirjeldus ja kaalutakse mõningaid kliendikorralduse funktsioone. Selle töö raames Andmeedastusstrateegia dokumendi Oracle projektikogemust infosüsteemi juurutamisest riigiorganisatsioonis, mis on piirkondliku tasandi täitevvõimu süsteemi osa.

Põhiprojekt oli jagatud mitmeks allprojektiks, millest igaüks hõlmas kliendi äriprotsesside rühma automatiseerimist. Sellest lähtuvalt eeldati igas projektis, et teatud osa kliendi äriüksustest viidi uue süsteemiga tööle. Kõik projektid nägid ette allikasüsteemidesse kogutud andmete migreerimise, millega vastav äriüksus töötab. Seda tüüpi organisatsiooni põhitegevus on seotud elanikkonnale avalike teenuste pakkumisega.

Selle analüüsi raames kaalutakse IS-i rakendamise projektide andmete rände etappi, mis automatiseerib seda konkreetset tüüpi kliendiorganisatsiooni tegevust.