Kust teada saada voimalusi, Logi sisse

Lihtsalt aseta sõrmus joonlauale ja mõõda ära sisemine diameeter millimeetrites. Nendes väärtustes elab jõud, mis ei lase kustuda südamest tulnud soovidel. Ajutine võrguühendus ja liitumispunkt tuleb välja ehitada oma kuludega ning kooskõlas Elektrilevi tehniliste tingimustega. Praktiline koolitus kaasamise ja kommunikatsiooni meetoditest. Andmete uuendamine toimub iga päev. Iga ettevõtja peab suutma luua oma tootele või teenusele sellise väärtuse.

Käimasolevad projektid Strateegilise partnerluse suurendamine avalikus sektoris Vabaühenduste Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse elluviidava projektiga aidatakse kaasa ministeeriumide ja vabaühenduste strateegiliste partnerlussuhete tekkimisele.

Kaasamine ja osalemine

Samuti koostatakse selle kogemuse põhjal juhendmaterjal ministeeriumidele. Kolmele ministeeriumile korraldatakse arenguprogramm, et edendada avaliku sektori ja kodanikuühenduste ulatuslikumat koostööd ning toetada projektitoetustelt pikemaajalisemale strateegilise partnerluse ja tegevustoetuseni üleminekut.

Arenguprogrammile eelneb olukorra kaardistus ja põhjalikum probleemianalüüs programmis osalejatega.

Projekt lõpeb mais Lõppenud projektid Kaasamiskoordinaatorite arenguprogramm Programmi eesmärk oli anda kaasamiskoordinaatoritele teadmised ja tööriistad, mida nad saavad kasutada ise, aga jagada ka oma meeskondades koostöö- ja kaasamisprotsesside kujundamiseks ning juhtimiseks. Väljapakutav programm keskendus senistest enam koosloomele - kontseptsiooni enda ja sellega seotud tehnikate rakendusvõimaluste tutvustamisele, erinevate meetodite läbikatsetamisele.

Konkurentide analüüs

Lõpparuanne Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamisel kaasamissuutlikkuse arendamine Projekti eesmärk oli toetada sidus-ja sihtrühmade kaasamise protsessi PõKa koostamisel ning arendada valitsussektori kaasamissuutlikkust. Selle saavutamiseks pakuti kaasamis-ja kommunikatsioonialase eksperdi teenust. Projektis viidi ellu järgmised tegevused 1.

Kust teada saada voimalusi

VAK kaasamis-ja kommunikatsioonikava koostamise ja töörühmade moodustamise nõustamine. Praktiline koolitus kaasamise ja kommunikatsiooni meetoditest.

Minu andmed ja e-teenused | Eesti Haigekassa

Töörühma juhtimise koolitus —läbirääkimised, vastandlike huvide ja riskide juhtimine. Töörühmade töö toetamine ja kaasamise läbiviimise nõustamine.

  • Kauplemissusteemi faktid
  • Käimasolevad projektid Strateegilise partnerluse suurendamine avalikus sektoris Vabaühenduste Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse elluviidava projektiga aidatakse kaasa ministeeriumide ja vabaühenduste strateegiliste partnerlussuhete tekkimisele.
  • Konkurentide analüüs - EAS

Kaasamisprotsessi tulemuste dokumenteerimine, kaasamisprotsessi hindamine ja soovituste koostamine sarnaste kaasamisprotsesside läbiviimiseks. Lõpparuanne Noorteühingute mõjukuse väljaselgitamine Projekti eesmärk oli kaardistada noorteühingute hetkeolukord ning vajadused, analüüsida nende mõju noortevaldkonnas, positsioneerida nende roll ühiskonnas üldisemalt ning hinnata suutlikkust kutsuda ühiskonnas ellu muutusi.

Kust teada saada voimalusi

Lõpparuanne Vabaühenduste arenguprogramm Huvikaitse arenguprogrammiga pakkusid Vabaühenduste liit EMSL ning Poliitikauuringute Keskus Praxis perioodil september - veebruar vabaühendustele koolitusi ja mentorlust, et tõsta vabaühendustes töötavate inimeste teadmisi huvikaitsega seonduvatel teemadel.

Samuti aidati ühendustel kokku panna huvikaitseplaane ning sellele järgneva aasta jooksul toetati nende plaanide elluviimist. Programmi viimase poole aasta jooksul märts - juuli koostati osalenud plaanide elluviimise protsesse hinnates juhtumianalüüsid ja analüüsiti vabaühenduste omandatud kogemust.

Eelnõude infosüsteemi arendus Teavituse võimaluse loomisega võimaldati eelnõude infosüsteemis info kättesaadavaks tegemine ja tagasiside andmine poliitikakujundamise varases etapis.

Kuidas mõõta oma sõrme suurust koduste vahenditega?

Samuti suurendati EISi kasutajamugavust - muudeti mugavamaks EISis otsing, parandati abiinfo rubriiki, vahetati välja abitekstid ja parandati ilmnenud vead. Juhendmaterjal teavitusetapi kasutamiseks Kliimapoliitika põhialuste koostamise kaasamisalased tegevused Projekti eesmärgiks oli tagada tõhus, tulemuslik ja laiapõhjaline huvirühmade kaasamine Kliimapoliitika põhialuste arengudokumendi Kust teada saada voimalusi ning protsessist saadud õppetundide jagamine.

Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügi kanalite kaudu Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte Esmakordselt on Eesti ettevõtjatel võimalus kasvada tõeliselt tugevaks eksportijaks online ekspordiprogrammi kaudu. Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele. Programm annab ettevõtjale: ainulaadse võimaluse õppida tipptasemel väliskoolitajatelt, kes ise mainitud turgudel edukalt tegutsevad ehk saada igakülgset nõustamist just endale vajaliku sihtturu eksperdilt; süsteemse raamistiku tegevustest ja ettevalmistustest, mida uutele turgudele minek kaasa toob, pannes rõhku just täna nii oluliste digitaalsete müügikanalite arendamisele ja rakendamisele; võimaluse alustada läbirääkimisi potentsiaalsete partneritega sihtturul - programm sisaldab individuaalseid virtuaalseid kliendikohtumisi; teadmised ja oskused sisenemaks kiiremini ja efektiivsemalt uutele välisturgudele. Programmi aitab ellu viia Marketingi Instituut. Kandideerimine on lõppenud.

Huvirühmade kaasamise protsess kestis märtsist Tegemist oli Keskkonnaministeeriumi seni kõige laiahaardelisema kaasamisprotsessiga. Õppetunnid Kuidas otsustusprotsess toimib?

Kust teada saada voimalusi

Nii valitsuse kui riigikogu otsustusprotsess on avatud ja elektrooniline algatamisest kuni avaldamiseni riigi teatajas mis sisaldab kõigi seaduste terviktekste. Kaasamise hea tava näeb ette, et valitsusasutus esitab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, arengukava koostamise ettepaneku või muu olulise mõjuga küsimuse enne otsustamist avalikule konsultatsioonile eelnõude infosüsteemi, aga vajaduse korral lisaks ka otse huvirühmade poole pöördudes ettepanekute kogumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Kust teada saada voimalusi

Valitsuse õigusloomeline tegevus on avatud läbi eelnõude infosüsteemi EIS. EIS annab avaliku ligipääsu eelnõudele ja nende menetlemisele, samuti arvamuste avaldamiseks. Tagasisidet ettevalmistamisel olevatele eelnõudele on võimalik anda interneti vahendusel avaliku konsultatsiooni ja kooskõlastamise etapis.

Kust teada saada voimalusi

Kui osaleda soovijal ei ole selge, mille kohta täpsemalt arvamust küsitakse, tuleks seda infot küsida konkreetse otsuse ettevalmistamise eest vastutavalt teenistujalt. Lisaks on kõigil ministeeriumidel kaasamise koordinaator, kelle poole võib pöörduda, kui on üldisemaid küsimusi kaasamise korraldamise kohta ministeeriumis või ei ole selge, kes ametnikest eelnõu ettevalmistamise eest vastutab.

Kui avalik konsultatsioon eelnõude infosüsteemis või osalusveebis on avatud, annab valitsusasutus sellest huvirühmadele teada: selgitatakse, milleks otsuse eelnõud on vaja nimetatakse Kust teada saada voimalusi märgitakse need küsimused, mille kohta oodatakse huvirühmade seisukohti kirjeldatakse kaasamise edasist käiku ja eelnõu edasist menetlust Poliitikakujundamise ja õigusloome protsess Loe lähemalt, kuidas poliitikaid kujundatakse Kust teada saada voimalusi seaduseelnõusid ette valmistatakse ning millised on alitsusväliste osapoolte võimalused nendes protsessides osaleda siin.

Võrguühendus

Kust saada infot ja kus osaleda? Osalusveeb Kui Sul on idee või ettepanek, mille soovid valitsusele saata, tee seda osalusveebis osale. Siit saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.

Kust teada saada voimalusi

Ministeeriumide õigusloomeliste algatuste ülevaade Eelnõude infosüsteem EIS Kui soovid kaasa rääkida ja täpsemalt kursis olla, millised otsused on valitsusel ettevalmistamisel, leiad selle info ja materjalid eelnõude infosüsteemist EIS. See on kõigile avatud e-keskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, avalikul konsultatsioonil või kooskõlastamisel oleva eelnõu kohta arvamust avaldada ning tellida eelnõude kohta e-postile teavitusi.

Liitumiseks vajalikud sammud Liitumistaotluse alusel saame koostada hinnapakkumise. Liitumislepingu sõlmimiseks on vaja esitada liitumistaotlus, mille põhjal koostame pakkumise koos võrguühenduse valmimise tähtaja ja maksumusega. Taotluse esitamiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja liitumiskilbi võimalikku asukohta.

Eelnõude infosüsteem Rahvaalgatus. See on arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mis võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Mõne arutatava teema jaoks on loodud eraldi blogi ja kasutatakse ka sotsiaalmeediat.

Viimati uuendatud