Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks

Selle vormiga on võimalik taotleda kõigi kaubamärgiliikide registreerimist ning esitada kaupade ja teenuste loetelu oma sõnastuses. Eristusvõime puudumine tähendab, et tarbija ei taju tähist kui kaubamärki, mille tõttu ei saa see täita kaubamärgi rolli. Kui nõudeid ei täideta EUIPO määratud tähtaja jooksul, siis ei loeta ELi kaubamärgi taotlust esitatuks ning makstud lõivud tagastatakse. Et riigilõivud oleks tähtaegselt tasutud, tuleb kindlasti arvestada seda, et riigilõiv loetakse tasutuks mitte pangas tasumise päevast või mõnest muust päevast, vaid sellest päevast, kui riigilõivu tasumist tõendav dokument on esitatud Patendiametile.

Kas Euroopa Liidu kaubamärki saab kasutada rahvusvahelise taotluse alusena? Jah, sest Euroopa Liit EL on Madridi protokolliga ühinenud ning seepärast saab esitada Euroopa Liidu kaubamärgil põhineva rahvusvahelise taotluse. Sellisel juhul tegutseb EUIPO päritoluametina ning tõendab taotletava või registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi ja rahvusvahelise taotlusega hõlmatud kaubamärgi identsust.

Kuidas esitada ELi kaubamärgil põhinevat rahvusvahelist taotlust? Nüüd on võimalik esitada ELi kaubamärgil põhinevat rahvusvahelise kaubamärgi taotlust veebis. Alternatiivina on võimalik kasutada kahte järgmist vormi. EUIPO vormi esimene versioon on ühes kolmest Madridi protokolli keelest hispaania, inglise või prantsuse.

Teine on ülejäänud 20 keeles esitatavate taotluste jaoks mõlemad versioonid on avaldatud EUIPO veebilehel.

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks CVM binaarsed variandid

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks palju maksab rahvusvahelise registreeringu taotluse esitamine? EUIPO-le rahvusvahelise taotluse esitamisel tuleb maksta lõivu.

Rahvusvahelise registreeringu taotlus võib põhineda registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgil või Euroopa Liidu kaubamärgi taotlusel. Kaubamärgi omanik või tema esindaja peab esitama taotluse otse EUIPO-le ja seda on võimalik teha veebis. Euroopa Liidu kaubamärgi omanik või taotleja peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või tema tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte või alaline asukoht asub Euroopa Liidus.

Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis ei ole Madridi protokolli keel, tuleb märkida Madridi protokolli keel hispaania, inglise või prantsuse keelmis on rahvusvahelise registreeringu taotluse keeleks. Nii nagu ELi kollektiivkaubamärgi puhul, lükatakse sertifitseerimismärgi taotlus tagasi, kui avalikkust võidakse eksitada sertifitseerimismärgi olemuse või tähtsuse osas, eriti kui seda võidakse pidada millekski muuks kui sertifitseerimismärgiks.

Näiteks kui registreerimiseks esitatud tähis on vastuolus põhikirjas sätestatuga. ELi sertifitseerimismärgi taotluse esitamise ja kehtivuse pikendamise lõivud on kõrgemad kui tavalise ELi kaubamärgi puhul.

Kaubamärgid

Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse esitamine 2. Alates 1. Sellisel juhul arvestatakse taotluse faksimise päeva esitamispäevana, kui sama taotlus esitatakse elektrooniliselt kolme tööpäeva jooksul. Taotlust ei ole võimalik esitada e-kirjaga. Sellel on mitmeid eeliseid: taotluse põhilõiv on soodsam, tasuda on võimalik krediitkaardiga, taotleja saab kohe kinnituse ELi kaubamärgi numbri ja esitamise kuupäeva kohta, taotluse võimalikult korrektse täitmise tagamiseks toimub taotluse täitmise on-line-kontrollimine.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse paragrahvi lõikele 2 ei ole võimalik registreeringus muuta kaubamärki, st logo. Juhul, kui Teil on kasutusel uus kaubamärk, mida soovite kaitsta, on Teie võimaluseks esitada Patendiametile uus kaubamärgi registreerimise taotlus. Kuidas registreeritakse kaubamärk ümber ühe ettevõtte nimelt teisele? Kui õigused kaubamärgile lähevad üle ühelt ettevõttelt teisele, on tegemist kaubamärgi võõrandamise või ülemineku registrikandega. Muudatused kauba- ja teenindusmärkide registris tehakse kaubamärgiomaniku või teda esindava patendivoliniku avalduse alusel.

Soovides kiiremat menetlust, on taotlejal võimalik esitada Fast Track taotlus. ELi kaubamärgi taotleja või omanik, kelle alaline asukoht [28] või peamine tegevuskoht või tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte asub Euroopa Majanduspiirkonnas, ei ole kohustatud suhtlema EUIPOga esindaja kaudu.

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks Interaktiivne maakler valikute API

Euroopa Liidus asuvaid taotlejaid võivad esindada ka nende töötajad. Isikud, kellel ei ole alalist asu- või tegevuskohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet Euroopa Majanduspiirkonnas, peavad suhtlemiseks EUIPOga määrama kutselise esindaja.

ELi kaubamärgi taotlejat või omanikku võib esindada: Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis kutsenõuetele vastav õigusala töötaja, kellel on õigus olla esindajaks kaubamärgiküsimustes vastava liikmesriigi tööstusomandi õiguskaitse keskametis; kutseline esindaja, kelle nimi on kantud EUIPO vastavasse nimekirja; nimekirja kantakse taotluse alusel isik, kes on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanik, kellel on tegevus- või töökoht Euroopa Majanduspiirkonnas ning õigus esindada füüsilisi ja juriidilisi isikuid liikmesriigi tööstus­omandi õiguskaitse keskametis kaubamärgiküsimustes.

Eestis vastab eelnimetatud tingimustele patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Esindajad peavad esitama allkirjastatud volituse vaid siis, kui amet või, kui see on asjakohane, teine menetlusosaline seda nõuab.

Taotluse täitmine on suhteliselt lihtne ja kasutajasõbralik.

Rahvusvaheline registreerimine

Igal etapil on lisatud selgitavad juhised ning taotlust saab igal ajal salvestada. Kuna praktiliselt kõik ELi kaubamärgi taotlused esitatakse elektrooniliselt, siis lähtutakse käesolevas peatükis elektroonilise taotluse täitmisest. Taotlusvormi valimine ELi kaubamärgi taotleja saab valida kahe taotlusvormi vahel — kiirmenetluse Fast Track vorm või üksikasjalik vorm keerukama taotluse esitamiseks.

Taotluse täitmine on lihtsam ja kiirem ning mõeldud eelkõige taotlejatele, kes ei ole kaubamärgiõiguse valdkonnas professionaalid või kellele on oluline taotluse võimalikult kiire menetlemine. Kiirmenetluse eeliste kasutamiseks peab taotlus vastama teatud tingimustele. Esmajoones tuleb kaubad ja teenused valida EUIPOs eelnevalt kinnitatud terminite andmebaasist ning tasuda kohe ettenähtud lõiv. Lisaks on Fast Track taotluse esitamisel mõned piirangud — muu hulgas saab esitada üksnes sõna- kujutis- kuju- ja helimärki, esitada ei saa kollektiiv- või sertifitseerimismärki ning taotluses ei tohiks küsida liikmesriikide või Euroopa Liidu otsinguaruandeid.

Navigeerimismenüü

Üksikasjalik taotlusvorm on eelkõige mõeldud kutselistele esindajatele või taotlejatele, kelle jaoks Fast Track taotluse võimalused on liiga piiratud. Selle vormiga on võimalik taotleda kõigi kaubamärgiliikide registreerimist ning esitada kaupade ja teenuste loetelu oma sõnastuses. Ka üksiksasjalikku vormi kasutades on võimalik kasutada kiirmenetlust, kui taotlus vastab nõutud tingimustele.

Enne taotluse kinnitamist informeeritakse taotlejat, kas taotlus vastab Fast Tracki nõuetele või mitte. Vormi täitmisel on võimalik kasutada alusena olemasoleva Euroopa Liidu kaubamärgi teavet. Menetluskeele valimine Taotluse võib täita kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, sh eesti keeles. Seda nimetatakse taotluse esimeseks keeleks. Lisaks peab taotleja valima ka teise keele, mille kasutamisega ta nõustub vastulause- tühistamis- või kehtetuks tunnistamise menetluses.

Teine keel peab olema üks ameti viiest töökeelest hispaania, saksa, inglise, prantsuse või itaalia keelsee tuleb valida isegi siis, kui esimeseks keeleks on juba üks töökeeltest. Kui esimene keel ei ole üks ameti viiest keelest, võib amet saata taotlejale kirjalikke teateid teises keeles. Samas võib taotleja juba taotluses volitada ametit kasutama kogu taotlusega seotud kirjavahetuseks teist keelt. Uue taotleja või esindaja lisamisel on võimalik andmed importida eSearch plus andmebaasist.

Kaubamärgi liik Olenevalt valitud vormist saab valida kaubamärgi liigi kas kõigi EUIPO aktsepteeritud liikide hulgast või piiratud valikust Fast Track taotlus.

Olenevalt kaubamärgi liigist saab lisada kaubamärgi kirjelduse või värvikoodid. Värvilisele kujutis- ja kujumärgile on soovi korral võimalik lisada ka värvide loetelu, kui seda on vaja Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks esitamiseks teistes ametites.

Kaubamärgi kujutamise üksikasjalikud nõuded on sätestatud ELi kaubamärgi määruse rakendusmääruse artiklis 3. Võimalik võib olla üksnes väga minimaalne muutmine, kui tegemist on ilmse veaga ning tingimusel, et kaubamärk sellest märkimisväärselt ei muutu. Sellisel juhul võib taotleja olla kindel, et amet ei esita kaupade ja teenuste klassifitseerimise kohta mingeid vastuväiteid ning see kiirendab oluliselt taotluse läbivaatamist, võimaldades muu hulgas Fast Track kiirmenetlust.

Pärast taotluse esitamist kaupu ja teenuseid enam Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks ei ole võimalik. Prioriteedi ja vanemuse taotlemine [35] Taotluses on võimalik Bollinger ribad iga nadal prioriteedi või vanemuse nõue.

Sellisel juhul tuleb taotluses märkida varasema taotluse või registreeringu number, taotluse esitamise kuupäev ja riik, kus varasem taotlus või registreering on tehtud. Taotluses tuleb märkida, kas dokumendid prioriteedi või vanemuse kohta esitatakse koos taotlusega või saadetakse hiljem.

Otsinguaruanded Taotlejal on võimalik taotluses ära märkida, kas ta soovib tellida liikmesriikide või ELi otsinguaruandeid varasemate sarnaste kaubamärkide kohta. Vastava soovi saab esitada ainult taotluses, hiljem ei ole see võimalik. Liikmesriikide ametite otsinguaruannete tellimise eest tuleb tasuda lisatasu. Lõiv peab olema makstud ühe kuu jooksul taotluse esitamisest ning selle suurus sõltub ametite arvust, kes on nõustunud tegema seoses ELi kaubamärkide taotlustega otsinguid oma kaubamärkide registris.

ELi kaubamärkide otsinguaruanne on tasuta. Hiljem on võimalik muuta märgi liiki üksnes teatud juhtudel, kui liigi määramisel on tehtud ilmselge viga, näiteks kui üksikisik on esitanud kollektiivkaubamärgi taotluse. Enammakstud lõiv sel juhul tagastatakse. ELi kollektiivkaubamärgi Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks sertifitseerimismärgi põhikiri tuleb taotlusele lisada kohe või esitada kahe kuu jooksul.

Muu lisateave Taotleja võib taotlusele lisada kaupade ja teenuste loetelu ning olemasolu korral märgi kirjelduse tõlke teise keelde, vastasel korral laseb need tõlkida EUIPO. Soovi korral võib taotluses ära märkida ka asjaolu, et kaubamärk on omandanud eristusvõime kasutamise käigus. Sellisel juhul on võimalik valida, et tõendid omandatud eristusvõime kohta esitatakse alles siis, kui ameti keeldumine kaubamärgi registreerimisest ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktide b, c või d põhjal on lõplik.

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks Trading Flow System

Fast Track taotluses kuvatakse see automaatselt, üksikasjaliku vormi korral ainult taotleja soovil. Otsingu tulemus on üksnes informatiivne ning ei pruugi olla täielik.

Prioriteedikuupäeva käsitatakse ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana, et otsustada selle üle, millised õigused on ülimuslikud. Prioriteedinõue tuleb esitada ELi kaubamärgi taotluses. Nõude esitamise päevast kolme kuu jooksul peab taotleja vajadusel esitama prioriteediõigust tõendava dokumendi. Esitada võib ärakirja varasemast taotlusest, mille alusel prioriteeti taotletakse, või väljatrüki vastava riigi ameti ametlikust andmebaasist, tingimusel et see sisaldab kogu vajalikku infot riigi nimi, taotluse kuupäev ja number, taotleja andmed, kaubamärk, kaupade ja teenuste loetelu.

Kui nõude aluseks olevad dokumendid ei ole mõnes ameti töökeeles, võib amet nõuda dokumentide tõlkimist. Varasema taotluse ärakirja ei ole vaja esitada, kui kogu vajalik info on kättesaadav asjaomase ameti veebilehel. Näituseprioriteet [41] Kui ELi taotleja on kuue kuu jooksul enne kaubamärgi taotluse esitamist esitlenud selle kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid See säte hõlmab vaid väikest hulka näitusi, eelkõige maailmanäitusi.

Prioriteedinõue tuleb esitada ELi kaubamärgi taotluses ning taotluse esitamisest kolme kuu jooksul peab taotleja esitama tõendid prioriteediõiguse kohta. Riigisisese kaubamärgi vanemus [42] ELi kaubamärgisüsteem annab ettevõtjale võimaluse n-ö liita oma riigisiseselt registreeritud kaubamärgi ja ELi kaubamärgi kaitsed, et kaubamärgi omanik ei peaks paralleelselt jõus hoidma kahte identset kaubamärki, mis kehtivad samal territooriumil — näiteks Eestis riigisiseselt registreeritud kaubamärk ja ELi kaubamärk.

Sellist mehhanismi nimetatakse riigisisese kaubamärgi vanemuseks. Vanemuse toime seisneb selles, et kui ELi kaubamärgi omanik loobub oma varasemast riigisisesest kaubamärgist või laseb sellel aeguda, siis säilivad tal samad õigused, nagu oleks tal varasem kaubamärk endiselt registreeritud.

Seega kaob ära vajadus riigisisese kaubamärgi kehtivuse pikendamiseks ning vastavate lõivude maksmiseks. Vanemuse nõude võib esitada taotluses või kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast või ükskõik millal pärast ELi kaubamärgi registreerimist.

Vanemuse nõuet ei saa esitada vaid perioodil, mil taotluse esitamisest on möödas üle kahe kuu ning ELi kaubamärk ei ole veel registreeritud. Vanemusnõude esitamise päevast kolme kuu jooksul peab taotleja vajadusel esitama vanemust tõendava dokumendi.

Selleks võib olla koopia kaubamärgitunnistusest või kehtivuse pikendamise tõendist, registriväljavõte, väljavõte liikmesriigi asjakohasest väljaandest Eestis Kaubamärgileht või ametlikust andmebaasist. Vanemuse nõuet tõendavat dokumenti ei ole vaja esitada, kui kogu vajalik info on kättesaadav asjaomase ameti veebilehel.

ELi kaubamärgi vanemus lõppeb, kui varasem kaubamärk tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse. Varasema kaubamärgi tühistamise korral lõppeb vanemus tingimusel, et tühistamine jõustub enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Vanemus lõppeb ka, kui vanemuse aluseks olev varasem kaubamärk, millest on loobutud või mis on lastud aeguda, on tunnistatud tühiseks või selle omaniku õigused on tunnistatud kehtetuks tagantjärele, tingimusel et kehtetuks tunnistamine või tühistamine oleks võinud toimuda ka ajal, mil kaubamärgist loobuti või sel lasti aeguda.

Vanemuse toimel säilivad kaubamärgiomanikul kõik riigisisesed õigused isegi pärast varasema kaubamärgi aegumist või sellest loobumist ning registrist kustutatud märki käsitletakse nii, nagu oleks see ikka veel registreeritud. Sellest tulenevalt on võimalik Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks omaniku õigusi vaidlustada täpselt samuti kui registreeritud kaubamärgi puhul ning tegelikult Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks registrist kustutatud kaubamärki on võimalik tunnistada kehtetuks tagantjärele.

Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimisega seotud lõivud ja nende maksmine ELi kaubamärgi registreerimiseks tuleb maksta ühekordne lõiv, mille suurus sõltub kauba- ja teenusklasside arvust ning taotluse esitamise viisist.

Tasuda tuleb taotluse esitamise põhilõiv elektroonilise taotluse korral soodsam kui pabertaotluse puhulvajadusel täiendav lõiv iga kauba- ja teenusklassi eest, kui klasse on rohkem kui üks, ning otsingutasu, kui taotleja on tellinud liikmesriikide ametite otsinguaruande. Taotluse esitamise põhilõiv tuleb tasuda ühe kuu Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks taotluse esitamise päevast arvates.

Makse laekumisel hiljem kui üks kuu pärast taotluse esitamist ei lükata taotlust tagasi, kuid sel juhul loetakse taotluse esitamise kuupäevaks makse laekumise kuupäev. EUIPO ei esita taotluse lõivude maksmiseks maksenõuet.

Patendi kehtimiseks peab igal aastal tasuma patendi jõushoidmise lõivu. Seega, juhul kui toode on kaitstud Ameerikas, kuid Euroopas mitte, siis Euroopas võib seda toodet nii valmistada kui müüa, kuid Ameerikas on see patendi kehtivuse ajal ilma patendiomaniku loata keelatud.

Mis vahe on patendil ja kasulikul mudelil? Kasuliku mudeli registreerimine on patendi taotlemisest odavam ja kiirem. Kuna kasuliku mudeli taotlemisel rakendatakse avaldus- ehk registreerimissüsteemi, on menetlusaeg küll tunduvalt lühem, kuid taotleja vastutab ise leiutise uudsuse, leiutustaseme ja tööstusliku kasutatavuse eest.

Patenditaotluse korral kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus leiutise vastavust patentsuse kriteeriumitele. Kasuliku mudelina saab kaitsta samasuguseid leiutisi nagu patendiga, välja arvatud biotehnoloogia valdkonda kuuluvad leiutised.

Samuti ei saa kasuliku mudelina taotleda kaitset ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsioonile, s. Kaitsmiseks peab leiutis mõlemal juhul olema ülemaailmselt uudne, kuid kasuliku mudeli korral on nõuded leiutustasemele madalamad. Kasulik mudel on jõus neli aastat alates taotluse esitamise Bitcoin Trader Veganas, tasuda on vaja vaid kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise lõiv.

Kehtivust on võimalik pikendada, esialgu neljaks aastaks ja siis veel kaheks aastaks, tasudes riigilõivu. Seega on kasuliku mudeli maksimaalne kehtivusaeg 10 aastat. Patent kehtib maksimaalselt 20 aastat, kuid patenditaotluse ja hiljem patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda iga-aastast kehtivusaasta riigilõivu.

Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel selle esitamisest. Kasuliku mudeli kirjeldus avalikustatakse pärast kasuliku mudeli registreerimist. Kas arvutiprogrammi ja mobiiliäppi saab patenteerida?

Sellele küsimusele ei ole lihtsat ei- või jah-vastust.

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks Kuna aktsiaoptsioonid tegutsevad ettevottes

Nii patendi kui ka kasuliku mudeli seadus ütleb, et muu hulgas ei ole leiutis arvutialgoritm ja -programm. Samas teame, et leiutisena saab kaitsta tehnilist lahendust, mis lahendab seni lahendamata tehnilise probleemi. Tehnilise probleemi lahendusega kaasneb tehniline efekt.

Siinkohal tulekski märgata rõhku sõnal "tehniline". Küll aga osutub võimalikuks patenteerida arvutis rakendatavaid leiutisi, mis on uudsed, millel on tehniline olemus ja mis panustavad leiutuslikult tehnika teadmiste tasemesse. Siinkohal tasub tähele panna, et arvutis rakendatavad ärimeetodid ei panusta tavapäraselt tehniliselt tehnika tasemesse Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks kujutavad endast lihtsalt majandus- või mõttetegevuse automatiseerimist, mis on vastava ala asjatundjale insenerile, Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks, tehnikule, vms iseenesestmõistetav.

Näiteks pole Euroopa patendipraktika alusel patenteeritavad ükskõik missugused ostu, müügi või oksjoni korraldamise süsteemid, meetodid, seadmed või vahendid, kui need ei paku lahendust mõnele seni lahendamata tehnilisele probleemile. Tõenäoliselt ei saa tehniliseks probleemiks olla oksjoni korraldamise reeglid, tuntud haldus- või maksevahendid jne. Kuid näiteks on tehniliseks probleemiks interneti põhises oksjonisüsteemis edastatava informatsiooni ajaline viide sidekanalis, mis on tingitud sidekanalite füüsikalistest parameetritest, omadustest ja sidevõrgu struktuurist.

Erinev ajaline viide erinevates geograafilistes asukohtades paiknevate kasutajaseadmete ja oksjoni serveri vahelisel infoedastusel muudab oksjonisüsteemi kasutajate olukorra ebavõrdseks, kuna ei võimalda kõikidel kasutajatel üle maailma üheaegselt pakkumist teha.

Siin tuleks jällegi rõhutada, et tehniline lahendus sellele probleemile ei saaks olla täiendava ja võrdsustava viite lisamine väiksema edastuskanali viiteajaga kasutajaseadmete suhtes, kuna selline lähenemine ei lahenda reaalset ja eesmärgipärast tehnilist probleemi ehk sidekanali ajalist viidet, vaid on pigem probleemi tehnilisest olemusest ja lahendusest möödahiilimine.

Kas toiduretsepti on võimalik patenteerida? Kui retsept on enda välja mõeldud, on võimalik see kompositsioonina erinevate ainete seguna ära kaitsta. Aga kindlasti on tingimuseks retsepti ülemaailmne uudsus.

See, et asi Eestis tuntud pole, ei ole veel põhjuseks see Eestis ära kaitsta.

Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks Mis teeb binaarseid voimalusi

Kaitse on territoriaalne ning kui mingi asi on kuskil riigis tuntud ja seal kaitstud, kuid Eestis seda kaitstud ei ole, siis siin võib igaüks seda toota või müüa. Kas ma saan patenteerida Eestis oma firmale ainuõigust toota kindlat toodet või asja, mis on maailmas laialt levinud, kuid Eestis toode turul puudub? Ei saa. Patendiga või kasuliku mudelina saab kaitsta leiutist, mis on uudne kogu maailmas. Kaitse on territoriaalne ja see tähendab, et kui mõni toode on näiteks Eestis kaitsmata, siis võivad kõik seda Eestis toota ja müüa.

Kaitsta saate oma kaubamärki. Kui palju maksab leiutise kaitsmine? Nii kasuliku mudeli registreerimise taotluse kui ka patenditaotluse esitamisel on vaja kahe kuu jooksul maksta esitamise lõiv. Patenditaotluse puhul on see juriidilisele isikule eurot, füüsilisest isikust taotlejale 56 eurot. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise lõiv on juriidilisele isikule eurot, füüsilisest isikust taotlejale 26 eurot.

Kuidas saata pakki smartpostiga? @Kuidas??? TV (08.11.2020)

Kasuliku mudeli puhul saab selle riigilõivu tasumisega kaitse neljaks aastaks, kui soovitakse kaitset veel pikendada, tuleb maksta pikenduslõiv esialgu neljaks aastaks ja siis veel kaheks aastaks. Patenditaotluse ja hiljem patendi jõushoidmiseks on vaja maksta igal aastal kehtivusaastalõivu.

Esimese kolme aasta eest võib maksta korraga kolmandal aastal. Kui on saadud positiivne otsus patendi väljaandmise kohta, tuleb maksta lõiv leiutise registreerimise eest patendiregistris. Kui patenti või kasulikku mudelit taotleda, kas minu leiutis saab siis teistele avalikuks?

Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. Kuni avaldamiseni Patendiamet patenditaotluse sisu ei avalikusta. Pärast avaldamist on patenditaotlus ja ka selle menetluse käik avalik. Taotluse avaldamisest teatatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Patenditaotlust ei avaldata, kui: - taotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks; - taotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi lükatud; - taotluse avaldamine on takistatud dokumentide sisu või vormi puuduste tõttu; - taotlus on salastatud. Kasuliku mudeli kirjeldus koos tehnika taseme otsingu aruandega saab avalikuks pärast kasuliku mudeli registreerimise otsuse alusel registrisse kandmist.

Kui taotleja ei soovi oma leiutist nii kiiresti avaldada, kui registreerimisprotseduur seda võimaldaks, võib ta taotleda kasuliku mudeli registrisse kandmise edasilükkamist, kuid mitte kauemaks kui 18 kuuks prioriteedikuupäevast arvates.

Kas kasuliku mudeli omanik saab selle kasutamise litsentsi müüa? Kasuliku mudeli omanik võib kirjaliku Rahvusvaheline susteem tuntud kaubamarkide kaitseks anda õiguse kasuliku mudeli kasutamiseks ühele või mitmele isikule. Litsentsitingimused määratakse kindlaks litsentsilepingus. Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem, kui on kasuliku mudeli registreeringu kehtivus. Litsentsi võib registreerida kasulike mudelite registris, kuid kohustuslik see ei ole.

Registrikande tegemiseks tuleb esitada Patendiametile litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv 32 eurot.

Kui kasulik mudel läheb üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused. Kasuliku mudeli omanik võib anda ka avaliku lihtlitsentsi.